Skontaktuj się
z nami

Poznaj
nas

Jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości opakowań. Gwarantujemy terminowość dostaw i kompleksową obsługę.

Dowiedz się więcej

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

 1. Definicje

 1. PACCOR – rozumie się przez to: PACCOR Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Budowlanej 6,
  w Siemianowicach Śląskich, kod 41-100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000016602, NIP 5490022619, REGON 070442918, kapitał zakładowy 105.557.000,00 PLN.

 2. Sklep Internetowy – rozumie się przez to sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem www.naczyniajednorazowe.pl prowadzony przez PACCOR.

 3. Klient – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

  1. wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

  2. poprzez Sklep zawiera umowę ze Sprzedającym w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio
   z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, czyli osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22
   1 kodeksu cywilnego oraz jednostki budżetowe.

 4. Regulamin – niniejszy regulamin.

 5. Konto – założone przez Klienta, dostępne po rejestracji w naczyniajednorazowe.pl, indywidualne konto stanowiące zbiór danych dotyczących Klienta oraz informacji o działaniach w ramach konta
  w obrębie naczyniajednorazowe.pl.

 6. Produkt – rozumie się przez to wskazany w ramach Sklepu Internetowego do sprzedaży produkt (towar) znajdujący się w ofercie PACCOR.

 7. Cena – wyrażona w złotych polskich, cena Produktu podana, jako cena netto oraz jako cena
  wraz z podatkiem VAT (cena brutto); Cena nie zawiera Kosztów Dostawy.

 8. Koszty Dostawy – koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na stronie internetowej Sklepu naczyniajednorazowe.pl.
  przy składaniu Zamówienia.

 9. Zamówienie – oferta Klienta skierowana do PACCOR w formie elektronicznej, dotycząca nabycia
  od firmy PACCOR, Produktów na zasadach i w warunkach określonych w formularzu zamówienia
  i Regulaminie. 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy działa pod adresem www.naczyniajednorazowe.pl i jest prowadzony przez PACCOR.

 2. PACCOR świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego naczyniajednorazowe.pl wyłącznie Klientom, wszelkie działania prowadzone są zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Klienci mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się z jego treścią oraz po jego akceptacji, która następuje podczas Rejestracji. Regulamin jest stale dostępny na stronie www.naczyniajednorazowe.pl

 4. Klienci nie mogą dostarczać w ramach Sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym
  lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności nie mogą umieszczać treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskie i dobra osobiste.

 5. Klient powinien niezwłocznie, zawiadomić Dział Obsługi Klienta PACCOR o:

  1. zmianie adresu, siedziby, danych kontaktowych podanych podczas rejestracji

  2. zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

przesyłając zawiadomienie o powyższym drogą elektroniczną na adres: sklep@paccor.com.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych dostępu do swojego Konta w Sklepie Internetowym osobom trzecim.

 2. Sklep Internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z ofertą produktową firmy PACCOR, nabywanie Produktów oraz korzystanie z innych funkcjonalności opisanych w dalszej części Regulaminu.

 3. Sposoby zgłaszania nieprawidłowości opisane są w dalszej części Regulaminu w pkt. X

 4. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. 1. Klient

 1. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym należy poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w panelu logowania. Podczas rejestracji wymagane jest podanie firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza, imienia i nazwiska osoby zamawiającej, numeru kontaktowego, adresu, w tym kodu pocztowego siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Klienta
  oraz numeru NIP, dowolnego loginu oraz hasła i aktywnego adresu e-mail. W ramach rejestracji Klient dokonuje akceptacji Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez PACCOR danych osobowych
  w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Po wprowadzeniu poprawnych danych w formularzu na podany aktywny adres e-mail zostanie przesłany przez PACCOR link aktywacyjny.

 3. Kliknięcie w link aktywacyjny przez Klienta jest równoznaczne z :

  1. wyrażeniem zgody na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień i zasady korzystania
   ze Sklepu Internetowego.

  2. potwierdzeniem poprawności danych podanych podczas rejestracji i potwierdzeniem, że jest
   on przedsiębiorcą i będzie dokonywał Zamówień wyłącznie w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 4. Konto

  1. Hasło do Konta ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim

  2. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby.

  3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do dokonywania zakupów produktów poprzez Sklep Internetowy, Klient powinien powiadomić o tym PACCOR, przesyłając informację na adres sklep@paccor.com, który dezaktywuje dotychczasowe Konto. Nowy użytkownik dokonujący zakupów w imieniu danej firmy powinien założyć nowe Konto.

  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta
   lub Kont.

  5. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Sklepu Internetowego. W przypadku stwierdzenia przez PACCOR, że Klient dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne zablokowanie jego Konta oraz Zamówień. 1. Sklep Internetowy oraz składanie Zamówień

 1. Ogólne zasady

  1. W Sklepie Internetowym naczyniajednorazowe.pl Klient może przeglądać ofertę produktową PACCOR zawierającą opisy i przykładowe zdjęcia produktów wraz z Cenami.

  2. Koszty Dostawy są podane na stronie Sklepu Interentowego w zakładce „Koszty Dostawy”. Koszty Dostawy są niezależne od Ceny, są w całości pokrywane przez Klienta i zostaną dodane do wartości Zamówienia.

  3. PACCOR zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy, wprowadzania nowych
   i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych
   oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta, oraz udzielania indywidualnych rabatów.

  4. W celu uniknięcia wątpliwości, zastrzega się, że opisy i dane o Produktach, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie naczyniajednorazowe.pl nie stanowią oferty firmy PACCOR
   w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Klienta. Ofertę Klienta stanowi Zamówienie.

  5. Klient po każdym zakupie otrzyma fakturę VAT. Faktura zostanie przesłana na podany przez Klienta adres e-mail, w ciągu dwóch dni roboczych liczonych od dnia następującego po wysyłce towaru.

  6. Faktura VAT wystawiona będzie zgodnie z informacjami podanymi podczas rejestracji
   i ewentualnymi uwagami zawartymi w formularzu Zamówienia.

  7. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Zamawiający upoważnia Sprzedającego
   do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego i wyraża zgodę na otrzymywanie faktur
   w formie elektronicznej.

 2. Zamówienia

  1. Złożenie zamówienia możliwe jest tylko po zalogowaniu do Konta.

  2. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdym dniu tygodnia. Zamówienia realizowane są w dni robocze (poniedziałek – piątek poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)
   od godziny 8:00 do godziny 16:00.

  3. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie Internetowym.

  4. Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta.

  5. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia do realizacji przez PACCOR, należy wybrać adres dostawy, po czym kliknąć na ikonę „Zamawiam i płacę” widoczną w Sklepie Internetowym, zamówienie zostanie przesłane do PACCOR.

 3. Oferta Klienta, akceptacja PACCOR i przejście własności Produktów

  1. Klient wysyłając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Produktów po Cenach i w ilości określonej w Zamówieniu oraz w przypadku przyjęcia przez PACCOR Zamówienia do realizacji Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty Ceny oraz Kosztów Dostawy.

  2. Akceptacja oferty Klienta przez PACCOR jest potwierdzona poprzez wysłanie e-maila do Klienta potwierdzającego rozpoczęcie realizacji Zamówienia.

  3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych
   lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówienia do PACCOR.

  4. Przejście własności Produktu następuje po uiszczeniu całości Ceny wszystkich zamówionych Produktów, w momencie wysyłki towaru do Klienta.

 4. Umowa

  1. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia z PACCOR umowy sprzedaży czy umowy dostawy.

  2. Umowa sprzedaży/dostawy zostaje zawarta w chwili dojścia do Klienta oświadczenia PACCOR
   o przyjęciu do realizacji złożonej przez Klienta oferty zakupu Produktu, czyli złożonego Zamówienia.

 5. Płatność

  1. Klient dokonuje płatności za pomocą:

   1. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A.
    o numerze 86 1050 0086 1000 0090 3078 3337,

   2. za pomocą karty kredytowej/debetowej umożliwiającej płatność przez Internet, z tym że limit dzienny transakcji jednego Klienta zapłaconych kartą płatniczą nie może przekroczyć równowartości 15.000,00 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc,
    w którym dokonano transakcji. Transakcje kartą przeprowadzane są za pośrednictwem DotPay.pl

po wybraniu odpowiedniej opcji, podczas składania zamówienia.

  1. W celu realizacji płatności elektronicznej, płatności kartą dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się
   z regulaminem świadczenia usług przez danego zewnętrznego usługodawcę.

  2. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa PACCOR, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta. 1. Odstąpienie od realizacji Zamówienia przez PACCOR

PACCOR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Produkt był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym, a komputerową bazą danych magazynu). PACCOR niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem, a w przypadku, gdy Klient uiścił już Cenę, PACCOR zwróci uiszczone przez Klienta należności w terminie 14 dni od wysłania informacji
o odstąpieniu od Umowy.

 1. Dostawa

 1. Ogólne zasady

  1. PACCOR dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  2. Dane firmy kurierskiej współpracującej z PACCOR znajdują się na stronie Sklepu Internetowego
   w zakładce „Dostawy”.

  3. Dostawy są realizowane w dni robocze rozumiane, jako dni od poniedziałku do piątku
   z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  4. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.

  5. PACCOR dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. PACCOR dostarcza Produkty Klientowi wraz z dokumentem WZ ( wydanie zewnętrzne). 1. Czas dostawy

Dostawa nastąpi w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia, przez PACCOR, Zamówienia
do realizacji, które następuje po zarejestrowaniu płatności. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło
z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie.

 1. Odbiór dostawy

  1. Po wydaniu Produktu przez kuriera Klient zobowiązany jest zbadać Produkty i sprawdzić,
   czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.

  2. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór Produktu.

  3. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Produktu mogącego powstać podczas transportu lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, stwierdzenie tych okoliczności przy kurierze oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia reklamacji, dotyczących wad nie powstałych w czasie procesu produkcyjnego.

  4. Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia Produktów

   1. W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie kurierskiej, które znajdują się na stronie internetowej przewoźnika.

   2. Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do poniesienia tak Kosztów Dostawy jak i kosztów zwrotu Zamówienia do PACCOR.

   3. Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Zamówienia, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 3.4.2 powyżej.

   4. W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 3.4. PACCOR ma prawo zablokowania Konta/Kont Klienta.

 1. Reklamacje i zwroty

 1. Po odbiorze i w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń przy przewoźniku, co do jakości towaru wyłączona jest możliwość zwrotu towaru poza wypadkami opisanymi poniżej.

 2. W przypadku, gdy Klient dokonuje zwrotu Produktu w związku z jego wadami nie powstałymi podczas transportu, które zostały ujawnione przez Klienta w terminie 30 dni liczonych od dnia odbioru Zamówienia, zobowiązany jest do przekazania PACCOR informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla rozpatrzenia reklamacji.

 3. Wady Produktu zakupionego od PACCOR Klient zgłasza poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego, który udostępniony jest na stronie Sklepu Internetowego.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne winne zostać złożone PACCOR za pośrednictwem poczty elektronicznej
  na adres: sklep@paccor.com.

 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Klienta, adres, numer Zamówienia, kod reklamowanego Produktu oraz dokładny opis wady Produktu i zdjęcia obrazujące wady.

 6. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji lub uzupełnienia niezbędnych danych.

 7. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez PACCOR. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

 8. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu do PACCOR ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez PACCOR. Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany
  po rozpatrzeniu reklamacji.

 9. PACCOR w żadnym wypadku nie odpowiada za wady, usterki powstałe w związku z niewłaściwym użytkowaniem Produktu. Warunki użytkowania dostępne są pod adresem: na stronie Sklepu Internetowego. 1. Rezygnacja z usług Sklepu Internetowego

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z danego Konta - poprzez zamknięcie Konta zgodnie
  z zasadami określonymi na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Profil Klienta”.

 2. Dane przechowywane w ramach zamkniętego Konta zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje,
  że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach PACCOR
  lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez PACCOR z przyczyn
  od PACCOR niezależnych.

 3. Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez PACCOR w momencie, gdy Klient straci status Klienta.

 1. Własność intelektualna

 1. Prawa do zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, logotypów i innych treści i elementów, przysługują PACCOR.

 2. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego naczyniajednorazowe.pl, lub jej części bez zgody PACCOR, chyba że te czynności są zgodne
  z prawem
  . 1. Naruszenia

 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, PACCOR może według swojego wyboru:

  1. ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego naczyniajednorazowe.pl m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta/ Kont,

  2. usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta. 1. Zgłaszanie nieprawidłowości

 1. We wszelkich sprawach związanych z działaniem Sklepu Internetowego, w tym w sprawach,
  w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia PACCOR, lub w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości, Klient powinien kontaktować się z Działem Obsługi Klienta PACCOR telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w zakładce „Kontakt”.

 2. Kontakt z PACCOR można uzyskać:

  1. drogą elektroniczną pod adresem: sklep@paccor.com

  2. drogą telefoniczną pod numerami podanymi na stronie Sklepu Internetowego

 1. Zmiana regulaminu

 1. Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.

 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.

 3. PACCOR jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Informacja
  o zmianie Regulaminu będzie widoczna przy oknie logowania przez miesiąc od dnia zmiany Regulaminu.

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie Regulaminu.

 5. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych
  przed wprowadzeniem zmiany. 1. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawarta między Klientem a PACCOR podlega prawu polskiemu.

 2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, PACCOR oraz Klient - w braku porozumienia - skierują
  do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby PACCOR.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.04.2016r.

 4. PACCOR zastrzega sobie prawo do:

  1. wycofania poszczególnych Produktów ze Sklepu Internetowego,

  2. zmiany Cen oraz ilości Produktów w Sklepie Internetowym,

  3. wprowadzania nowych Produktów do Sklepie Internetowym,

  4. przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego.