Skontaktuj się
z nami

Poznaj
nas

Jesteśmy wiodącym producentem wysokiej jakości opakowań. Gwarantujemy terminowość dostaw i kompleksową obsługę.

Dowiedz się więcej

Polityka prywatnośći

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sklep Internetowy, Klient, etc.) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Paccor.
 3. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Paccor.
 4. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Paccor, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz powiązanych ze nim usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Wszystkie zbierane przez Paccor dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 6. Paccor dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony Sklepu Internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 1. Zakres zbieranych danych i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Paccor zapewnia, że wszelkie dane osobowe są zbierane w zakresie adekwatnym i niewykraczającym poza cele, w związku z którymi dane mają być przetwarzane. Paccor podejmie wszelkie odpowiednie środki zapewniające, że zebrane dane osobowe są prawidłowe, kompletne, a tam gdzie to konieczne – uaktualniane.
 2. Paccor przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.
 3. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 1. rejestracji Konta;
 2. składania Zamówienia;
 3. korzystania z formularza kontaktowego;
 4. usługi Newsletter;
 5. wystawiania faktur;
 6. zwrotów i reklamacji.

Konto

W przypadku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje takie dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy, adres i NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta, którą Klient zawiera z administratorem na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego. Klient ma możliwość modyfikowania swoich danych przypisanych do Konta. Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Zamówień.

Składanie Zamówienia

W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy Zamówienia. W przypadku przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę przedsiębiorcy, adres i NIP. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w Zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu Internetowego. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu Internetowego i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży.

Formularz kontaktowy

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego Klient podaje następujące dane: imię oraz adres e-mail. W treści wiadomości Klient może również zawrzeć inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta wynikająca z zainicjowania kontaktu ze Sklepem Internetowym. Dane osobowe przekazywane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Klienta. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Newsletter

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (Newsletter), Klient podaje adres e-mail. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej newsletter Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Paccor w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Klienta. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newsletter przesyłając rezygnację na adres mailowy sklep@paccor.com.

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym Zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Klienta w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje i zwroty

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub złożenia reklamacji dotyczącej Produktu, Paccor przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez Paccor prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Paccor archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

 1. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego poza osobami upoważnionymi.
 2. Osobami upoważnionymi są wewnętrzne podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych oraz w razie konieczności partnerzy bądź usługodawcy.
 3. Podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. 1. Prawa i obowiązki Administratora i Klientów

 1. Paccor ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu Internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Paccor nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 1. Paccor może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu Internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu Internetowego,
 2. Paccor zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu Internetowego.
 1. Klientowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Paccor.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient może realizować swoje uprawnienia kontaktując się z Paccor pod adresem sklep@paccor.com.. .

 1. Paccor może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Paccor danych (na przykład Paccor może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta Zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy).
 2. Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie Internetowym są poprawne.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć Zamówienie, skontaktować ze Sklepem Internetowym, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Paccor może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i/lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z jego funkcjonalności.
 5. W oparciu o dane osobowe Klienta Paccor nie podejmuje wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 1. Ochrona

Paccor stosuje szereg zabezpieczeń w celu ochrony danych Klienta i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.

Paccor gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez:

 • Pocztę: Paccor Polska Sp. z o.o.
  Oddział w Skierniewicach
  ul. Mszczonowska 75/83
  96-100 Skierniewice

E-mail: sklep@paccor.com.

Telefon: +48) 46 834 05 00

 1. Zmiany Polityki Prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian. Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana dnia …23. maja 2018 roku.